TSU

กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อม เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565

   30 ส.ค. 66  /   1989

รายละเอียดประกาศ

ประกาศ เรื่อง กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565
ขอให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว รายงานตัวและฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

???? 16 – 18 กันยายน 2566 วันรับชุดครุย (คืนชุดครุย 21 ก.ย. 66 (13.00 - 18.00น.) หรือ คืนชุดครุย 22 ก.ย. 66 (09.00 - 18.00น.) ณ โรงฝึกพลศึกษา วิทยาเขตสงขลา

⭐ 18 กันยายน 2566 วันที่บัณฑิตพบผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะ (บัณฑิตติดต่อคณะที่สังกัด)

⭐ 19 กันยายน 2566 วันรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว ดังนี้...
     1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
     2. บัตรประจำตัวบัณฑิต (ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นบัตรประจำตัวบัณฑิตจากหลักฐานการลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) สามารถพิมพ์เอกสารจาก...
     ???? https://cerereg.tsu.ac.th/ (⚠ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะแจกซองใส่บัตร (ฟรี) ให้บัณฑิตทุกคน)
     3. ใบรับรองแพทย์ สำหรับบัณฑิตที่ตั้งครรภ์หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือต้องได้รับการดูแลพิเศษ

⭐ 20 กันยายน 2566 วันฝึกซ้อมใหญ่

???? 21 กันยายน 2566 วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

❌❌❌ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบปริญญาบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์
โดยต้องลงทะเบียนขอรับใบปริญญาบัตร ได้ระหว่าง วันที่ 22 - 28 กันยายน 2566
???? https://cerereg.tsu.ac.th มหาวิทยาลัยจะเริ่มจัดส่งใบปริญญาบัตรให้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป