TSU

แนวปฏิบัติสําหรับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2565 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในกรณีมีปัญหาสุขภาพ หรือต้องได้รับการดูแลพิเศษ

   6 ก.ย. 66  /   1057

รายละเอียดแนวปฏิบัติ

ดําเนินการกรอกข้อมูลและส่งใบรับรองแพทย์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSewhSsCdeHyiz.../viewform หรือ QR code